AVUKATLIK HİZMETLERİ

 

Türk Medeni Hukuku


Aile Hukuku: Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Evlenme, Boşanma, Mal Rejimleri, Evlat Edinme, Nafaka, Vesayet.
Miras Hukuku: Yasal Mirasçılar (Veraset Lami), Ölüme Bağlı Tasarruflar (Vasiyet, Miras Sözleşmesi, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi), Mirasın Açılması
Eşya Hukuku:

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması (Tescil, Kazandırıcı Zaman Asimi), Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamalar ( üst hakki, taşkın yapı, önalım, komsu hakki, geçit hakki), Taşınır Mülkiyeti, İntifa Hakki, İpotek, Tapu Sicili ( Tescil, Düzeltme) Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şüyu)


Türk Ceza Hukuku


Kişilere Karsı Suçlar

Kasten Adam Öldürme, Kasten Yaralama, İşkence, Cinsel Saldırı, Tehdit, Hürriyetten Yoksun Bırakma, Konut Dokunulmaz liginin İhlali , Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma, Hakaret.

Mal Varlığına Karsı Suçlar

Hissizlik, Yağma, Mala Zarar Verme, Hakki Olmayan Yere Tecavüz, Güveni Kötüye Kullanma, Bedelsiz Senedi, Dolandırıcılık, Kars iliksiz Yararlanma, Suç Eşyasını Saatin Alma

Topluma Karsı Suçlar

Gürültüye Neden Olma, Ihar Kirliliğine Neden Olma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Parada Sahtecilik, Mühür Bozma, Resmi Belgede Sahtecilik, Suçu ve Suçluyu Övme, Hayâsızca Hareketler, Fuhuş, Tefecilik
Millete ve Devlete Karsı Suçlar

Zimmet, İrtikâp, Görevi Kötüye Kullanma, Görevi yaptırmamak için Direnme, İftira, Başkasına ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması, Suç Uydurma, Yalan Tanıklık, Yalan yere Yemin, Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs


Borçlar Hukuku


Borçların Teşekkülü, Akitten Doğan Borçlar, Hâksiz Muamelelerden Doğan Borçlar Akdin Muhtelif Nevileri, Kira, Hizmet Akdi, İstisna Akdi, Kaydı Hayat ile Irat ve Ölünceye Kadar Bakma Akdi, Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları


İcra ve İflas Hukuku


Ilımlı Takip Ilımsız Takip (Ödeme Emri ve İtiraz) Haciz Yolu ile Takip Satış Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi İpoteğin Paraya Çevrilmesi Kiralar hakkında Hususi Hükümler ve Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi İptal davası


Yönetsel Yargı


İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, Vergi Davaları

 

 

ARABULUCULUK HİZMETLERİ


Neden Arabulucuya Gitmek Avantajlıdır?


*Mahkemeler yıllarca sürerken arabuluculuk süreci çok kısadır
*Mahkemelere başvurmak maliyeti yüksek bir yol iken arabuluculuk çok ekonomik bir yoldur
*Mahkeme yargılamasında kararı Hâkim verir arabuluculukta kararı taraflar özgürce verir
*Mahkeme yani yargı yolu kazan-kaybet ilkesine dayalı iken arabuluculuk kazan-kazan ilkesine dayalıdır. Yani iki taraf da kazançlı çıkacaktır
*Mahkeme süreci alenidir. Tüm aile mahremiyetiniz, ticari sırlarınız, özel hayatınız ortaya dökülür. Âmâ arabuluculuk süreci gizlidir.
*Mahkeme süreci sonunda taraflar arasındaki husumet, düşmanlık bitmez. Âmâ arabuluculuk dostane çözümler içerdiğinden taraflar düşmanlıklarını bitirirler ve toplumsal barışa da katkı sağlarlar
*Arabuluculuk süreci gönüllü, ihtiyari bir yoldur. Süreç sonuna dek vazgeçip, dava yolunu seçebilirsiniz. Yasal haklarınız kaybolmaz.
*Yargılamada hâkimi seçemezsiniz ama arabulucunuzu seçebilirsiniz.
*Arabulucu tarafsız, her iki tarafa da eşit mesafede olan konusunda uzman güvenilen kişidir.
*Arabuluculuk sürecine avukatınızla beraber katılabilirsiniz.
*Mahkemede hem usul hem de zaman sorunu nedeniyle hâkim sizi uzun süre dinleyemez, yazılı usul geçerlidir. Oysa arabulucu sizi günlerce dinleyebilir.
*Sorunu yaratanlar çözer mantığı ile iletişim tekniklerini kullanmak suretiyle arabulucu tarafların sürece ilkeli katılımlarını sağlar.
*Yargılama katı, emredici bir süreçken arabuluculuk esnek bir süreçtir.


Arabulucuya Nasıl Başvurabilir siniz?

Henüz dava açılmamışsa, taraflar üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri yabancılık unsuru da içermesi mümkün hukuki uyuşmazlıkta ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞININ WEB sitesinden (  http://www.adb.adalet.gov.tr/  )   yaşadıkları şehirde görevli arabuluculardan dilediklerini seçebilirler. Taraflardan biri arabulucuya başvurup, diğer tarafı arabulucu aracılığı ile bu sürece davet edebilir.
Dava açılmışsa, Mahkeme hâkimi tarafları arabuluculuğa teşvik edebilir. Taraflardan biri de bunu talep edip karşı tarafın da kabulü ile arabuluculuk süreci başlayabilir. Bu durumda hâkim yargılamaya 3 aylığına ara verir ve taraflar seçtikleri arabulucuyla sürece başlarlar.                                                                                          

 

Arabuluculuk Ne Demektir?

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Hayır. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

Arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş mi olurum?

Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

Arabulucuyu nasıl seçeceğim?

Taraflar arabulucuyu, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden seçebilirler.

Arabuluculuk pahalı bir yöntem midir?

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Ayrıca, özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu masrafların ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.

Arabuluculuk sürecindeki ücret ve masrafları kim karşılayacak?

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır.

Arabuluculuk süreci sonunda vardığım anlaşma benim için bağlayıcı mıdır?

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, niteliği itibariyle bir çekişmesiz yargı işi olduğundan buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilecektir. Ancak, uyuşmazlık konusu aile hukukuna ilişkin ise bu işlemler aynı usulle belirlenecek aile mahkemesince ve duruşmalı olarak yapılacaktır. Eğer, davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa gidilmiş ise, kuşkusuz ki yukarıdaki iş ve işlemler davaya bakan mahkemece yerine getirilecektir.

Mahkeme icra edilebilirlik şerhi verirken neye dikkat edecektir?

Mahkeme; anlaşmanın ve içeriğinin, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebri icraya elverişli olup olmadığı yönünden inceleme yapacaktır.

Arabuluculuk yoluyla anlaştığımda avantajım nedir?

Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (posta gideri, bilirkişi, keşif vb. masraflar, yol giderleriniz gibi) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
Mahkemeye göre daha kısa sürer.
Sonuç, tarafların kontrolündedir.
Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır.
Güvenirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler.
Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur.
Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir.
Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.